Một bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp bao gồm rất nhiều nội dung quan trọng. Nhưng làm thế nào để đọc và nắm được những thông tin cần thiết

1. Ask: Trái ngược với giá thầu, đây là mức giá tối thiểu mà người bán sẵn sàng nhận để được bảo đảm 2. Cổ phiếu tiềm năng - Blue chip